جمله‌واره(Clause) در زبان انگلیسی

جمله‌واره ها (Clauses) در زبان انگلیسی

آیا میدونی جمله‌واره ها(Clauses)  چه نقش مهمی در زبان انگلیسی دارند؟ اگر انگلیسی شما در سطح متوسط یا پیشرفته است، یادگیری، شناخت و استفاده جمله‌واره ها برای شما بسیار ضروری و مهم است.

جمله‌واره چیست و چه کاربردی دارد؟ جمله‌واره(Clause) یک عبارتی است که دارای یک فعل و فاعل میباشد. برای شناخت جمله واره به یک مثال خیلی واضح اشاره میکنیم.

Example: He slept

مثال: او خوابید

توضیحات: در جمله بالا ضمیر او(فاعل) و فعل خوابیدن باهم ترکیب شدند و یک جمله‌واره(Clause) را تشکیل دادند.

 

یک جمله شامل یک یا بیشتر از یک جمله‌واره (clause)  میباشد. جمله‌واره اصلی دارای یک فعل محدود میباشد ، ما برای اتصال دو جمله‌واره  (clause) از  and, but و so استفاده میکنیم.

Example: It was late(Sub-Clause) and I was tired(Main Clause)

مثال: بسیار دیرشده بود(جمله واره فرعی) و من خسته بودم(جمله واره اصلی).

جمله‌واره  فرعی(clause) فرعی شامل When, if, that, because  وغیره نیز میشود.

آموزش گرامر زبان

Example: I was tired because I had been working

مثال: من خسته بودم چون کار کرده بودم

Example: It was late when I got home

مثال: وقتی من به خونه برگشتم دیر شده بود

جمله‌ واره فرعی(Sub clause)  میتواند نامحدود باشد، یعنی وقتی زمان انجام فعل مشخص نباشد جمله‌واره  نامحدود(Non-finite clause) گفته میشود، اگر به مثالهای زیر توجه کنید، متوجه میشوید که فعل خسته بودن (Tired) محدوده زمانی مشخصی ندارد و معلوم نیست که خستگی فرد تا چه زمانی تمام شده است.

Example: I was too tired to do anything else.

مثال: من برای انجام دادن هر کار دیگری خسته بودم

Example: I was tired after working all day.

مثال: من بعد از یک روز کامل کردن، خسته بودم

ترکیبات جمله‌واره(clause)

یک جمله میتواند شامل جمله‌واره های (Clauses) اصلی و فرعی باشد.

 Example: I met the man(Main Clause) who came yesterday(Sub-Clause)

مثال: من مردی را که دیروز آمده بود ملاقات کردم

Example: I went to London(Main Clause) and visited the Lords(Sub-Clause)

 مثال: من به لندن رفتم و رهبر مذهبی را دیدم

 

زمان ها در جمله‌ واره  های فرعی(Sub clauses)

ما اغلباً از زمان های مشابهی در جمله‌واره(Clause)  های اصلی و فرعی استفاده میکنیم.

 

Example: They found an interpreter(Main Clause) who spoke all three languages(Sub-clause).

مثال: آنها  مترجمی پیدا کردند که به هر سه زبان صحبت می کرد

Example: She rode a horse(Main clause) which ran all day(Sub-clause)

مثال: او سوار اسپی شد که تمام روز دوید

انواع جمله‌واره  (Clauses)

جمله‌واره اصلی(Main Clause)

 ما برای ترکیب دو جمله‌واره(Clause)  اصلی از and استفاده میکنیم.

Example: The man went up to the 86th floor(Main clause) and he jumped(Sub-clause)

مثال: مرد به طبق 86 رفت و پرید

Example: A gust of wind caught him(Main clause) and blew him back into the building(Sub-clause)

مثال: وزش باد او را گرفت و داخل ساختمان برد

 

 برای هماهنگ کردن جمله‌واره  ها(Clauses) از  or, but, soاستفاده میکنیم.

Example: We can take a taxi(Main clause) or we can wait for a bus(Sub-clause)

مثال: ما میتوانیم تاکسی بگیریم یا هم منتظر اتوبوس باشیم

Example: He jumped off the 86th floor(Main clause) but he survived(Sub-clause)

مثال: او از طبق 86 پرید اما زنده ماند

 

 دو جمله‌واره(Clause)  میتوانند جملات را جدا کنند.

Example: The man went up to the 86th floor(Main clause) and he jumped(Sub-clause)

مثال: او مرد به طبق 86 رفت و پرید

Example: He jumped(Main clause) but then something amazing happened(Sub-clause)

مثال: او پرید اما بعداً یک چیز عجیبی اتفاق افتاد

 

 کلمات  And, or و  but  میتوانند اصطلاحات و کلمات انگلیسی را باهم وصل کنند.

آموزش گرامر زبان

Example: The painter and the interviewer had a chat

مثال: رسام و مصاحبه کننده با هم صحبتی داشتند

Example: The man was shaken but unhurt

مثال: مرد تکانی خورده بود اما آسیب ندید

جمله‌واره(Clause) های فرعی

بعضی اوقات یک جمله‌ واره(Clause)  میتواند بخشی از جمله‌ واره(Clause)  دیگر باشد.

Example: A gust of wind caught him(Main clause) as he fell(Sub-clause)

مثال: هنگامی که او سقوط کرد، وزش باد او را گرفت

Example: He admitted(Main clause) that he had changed his mind(Sub-clause)

مثال: او اعتراف کرد که نظرش تغییر کرده است

 

جمله‌واره  فرعی مانند یک عبارت میتواند بخشی از جمله‌واره  اصلی باشد

Example: A gust of wind caught him(Main clause) on the way down(Sub-clause)

مثال: وزش باد او را در مسیر پایین گرفت

Example: We can all go to the cafe(Main clause) if dad can find his wallet(Sub-clause)

مثال: اگر پدر بتواند کیف پولش را پیدا کند، همه ما میتوانیم به کافه برویم

جمله‌واره(Clause)  های محدود و نامحدود

جمله‌واره  های محدود شامل یک فعل هستند که در جمله زمان را نشان میدهد و میتواند مستقل یا وابسته باشند.

Example: I spoke to Jenny last night

مثال: من شب گذشته با جینی صحبت کردم

Example: We didn’t get any food at that time

مثال: ما در اون زمان هیچ غذایی نگرفته بودیم

 

 یک عبارت محدود میتواند به عنوان عبارت اصلی عمل کند (He regrets now)

جمله‌واره  های غیر محدود

جمله‌ واره های غیر محدود زمان را نشان نمی دهند، معمولاً از این نوع افعال در جمله‌واره  های وابسته می کنیم. ما زمانی از جمله‌ واره  های نامحدود استفاده می کنیم که فاعل این جمله‌واره  با جمله‌واره  مستقل یکسان باشد.

Example: I am going to Broadway to watch a play

مثال: من برای تماشای یک نمایش به برادوی میروم

Example: I went to Broadway to watch a play

مثال: من برای تماشای یک نمایش به برادوی رفتم

Example: I am on a Street called Bellevue Avenue

مثال: من در یک خیابانی به اسم خیابان بلیوو هستم

Example: I was on a street called Bellevue Avenue

مثال: من در یک خیابانی به اسم بلیوو بودم

موارد استفاده از جمله‌واره  غیر محدود

بعد از حروف ربط همپایه

ما از جمله‌واره  های غیر محدودی چون: if, after, although, though بعد از حروف ربط همپایه استفاده میکنیم.

Example: By the end of the work, although tired, she didn’t feel bored

مثال: در پایان کار اگرچه خسته شده بود، اما احساس خستگی نکرد

Example: The suggestion, if accepted by the chief, will lead to basic changes to the company

مثال: پیشنهاد اگر توسط رئیس قبول شود، باعث تغییرات اساسی در شرکت میشود

بعد از افعالی که به مصدر کامل ختم میشوند

ما جمله‌واره  غیرمحدود را بعد از افعالی استفاده می کنیم که بعد از آنها مصدر کامل (مصدر با to)  و اسم مصدر (شکل  ing) می آید، از جمله‌ واره  غیر محدود به عنوان متمم فعل استفاده میشود.

Example: She does not like(Non-finite clause) working till late in the night

مثال: او کار کردن تا دیروقت شب را دوست ندارد

Example: I hate(Non-finite clause) to travel to America every night

مثال: من از اینکه هرشب به آمریکا سفر کنم نفرت دارم

 به عنوان جمله‌واره  موصولی

زمانی که فاعل جمله‌ واره  موصولی با فاعل جمله‌واره  مستقل یکسان است، از جمله‌ واره  غیر محدود استفاده میکنیم.

Example: The dog running(Main clause) on the street is Simon’s

مثال: سگی که در خیابان میدود برای سیمون است

Example: They don’t forget(Main clause) to read the book put on the table

مثال: آنها فراموش نمیکنند که کتاب گذاشته شده روی میز را بخوانند.

 

برای آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *