هادی امیری

اسم و عبارت اسمی

اسم و عبارت اسمی

اسم چیست؟ اسم و عبارت اسمی  کلماتی هستند که برای نامگذاری اشیاء و افراد استفاده میشوند. وقتی ما میخواهیم یک چیزی/کسی را از اشیاء/افراد دیگر

ادامه مطلب »