زمان آینده ساده

زمان آینده ساده(Future simple tense)

زمان آینده ساده چیست؟

زمان آینده ساده درباره رویدادی که در آینده اتفاق می افتد صحبت میکند. وقتی میخواهیم در مورد کاری صحبت کنیم که قرار است در آینده اتفاق بیافتد، از زمان آینده استفاده میکنیم.

ساختار زمان آینده ساده:

ما برای ساختن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی از will  به علاوه شکل ساده فعل استفاده میکنیم

 

فرمول های زمان آینده ساده
مثبت(Positive) منفی(Negative) سؤالیه(Interrogative)
Subject+will+verb Subject+will+not+verb will+Subject +verb?
I will work I will not work Will I work?
من کار خواهم کرد من کار نخواهم کرد آیا من کار خواهم کرد؟
They will work They will not work Will they work?
آنها کار خواهند کرد. آنها کار نخواهند کرد. آیا کار خواهند کرد؟

 

موارد استفاده زمان آینده ساده:

ما از  زمان آینده ساده برای صحبت کردن درباره کاری که در آینده شروع شده، و در آینده به پایان میرسد استفاده میکنیم

Example: Ali will do it today. Don’t worry.

مثال: منعلی امروز انجامش خواهد داد. نگران نباش

Example: I will throw him a surprise birthday party tomorrow.

مثال: من او را فردا در روز تولدش سوپرایز خواهم کرد

Example: She will give me the book tonight

مثال: او امشب کتاب را به من خواهد داد

آموزش گرامر زبان

Example: They will go to college 1 hour later

مثال: آنها یک ساعت بعد به دانشگاه خواهند رفت

Example: We will have a birthday party next week

مثال: ما هفته بعدی جشن تولد خواهیم گرفت

 

ما از زمان آینده ساده برای پیشبینی یا حدس زدن در مورد آینده استفاده میکنیم.

Example: I guess that our team will win

مثال: من حدس میزنم که تیم ما برنده خوانده شد.

Example: I think Sara will come home next week

مثال: من فکر میکنم سارا هفته بعد به خانه می آید

Example: I guess Sohrab will have a flight to Istanbul next month

مثال: من حدس میزنم سهراب ماه بعدی یک پرواز به استانبول خواهد داشت

Example: She thinks that the president will go to Africa

مثال: او فکر میکند که رئیس جمهور به آفریقا خواهد رفت

Example: They gusse that we will help them

مثال: آنها حدس میزنند که ما به آنها کمک خواهیم کرد

از زمان آینده ساده برای دستور دادن استفاده میکنیم.

Example: You will go to school today or else, you will be expelled

مثال: تو امروز به مدرسه خواهی رفت در غیرآن، اخراج خواهی شد!

Example: They will work for three hours or else! I well give them a penalty

مثال: آنها برای سه ساعت کار خواهند کرد، در غیر آن! من آنها را جزا خواهم داد

Example: She will fix this computer

مثال: او این کامپیوتر را ترمیم خواهد کرد

Example: Ali will respect that lady

مثال: علی به آن خانم احترام خواهد کرد

Example: He will have a flight to Washington tomorrow

مثال:  او فردا یک پرواز به واشنگتن خواهد داشت

 

مورد شماره یک

Example: Ali will not do it today. Don’t worry.

علی امروز انجامش نخواهد داد. نگران نباش

Example: I will not throw him a surprise birthday party tomorrow.

او را فردا در روز تولدش سوپرایز نخواهم کرد

Example: She will not give me the book tonight

مثال: او امشب کتاب را به من نخواهد داد

Example: They will not go to college 1 hour later

مثال: آنها یک ساعت بعد به دانشگاه نخواهند رفت

Example: We will not have a birthday party next week

مثال: ما هفته بعدی جشن تولد نخواهیم گرفت

 

مورد شماره دوم

Example: I guess that our team will not win

مثال: من حدس میزنم که تیم ما برنده نخوانده شد.

Example: I think Sara will not come home next week

آموزش گرامر زبان

مثال: من فکر میکنم سارا هفته بعد به خانه نخواهد آمد

Example: I guess Sohrab will not have a flight to Istanbul next month

مثال: من حدس میزنم سهراب ماه بعدی یک پرواز به استانبول نخواهد داشت

Example: She thinks that the president will not go to Africa

مثال: او فکر میکند که رئیس جمهور به آفریقا نخواهد رفت

Example: They guess that we will not help them

مثال: آنها حدس میزنند که ما به آنها کمک نخواهیم کرد

مورد شماره سوم

Example: You not will go to school today or else, you will be expelled

مثال: تو امروز به مدرسه نخواهی رفت در غیرآن، اخراج خواهی شد!

Example: They will not work for three hours, or else! I well give them a penalty

مثال: آنها برای سه ساعت کار نخواهند کرد، در غیر آن! من به آنها جزا خواهم داد

Example: She will not fix this computer

مثال: او این کامپیوتر را تعمیر نخواهد کرد

Example: Ali will not respect that lady

مثال: علی آن خانم را احترام نخواهد کرد

Example: He will not have a flight to Washington tomorrow

مثال:  او فردا یک پرواز به واشنگتن نخواهد داشت

فرم پرسشی

کاربرد شماره اول، از حالت پرسشی زمان آینده ساده برای پرسیدن در مورد کارهایی که قرار است اتفاق بیافتد، سوال می کنیم.

Example: will Ali do it today?

مثال:آیا علی امروز انجامش خواهد داد؟

Example: Will I throw him a surprise birthday party tomorrow?

مثال: آیا من او را فردا در روز تولدش سوپرایز خواهم کرد؟

Example: Will she give me the book tonight?

مثال: او کتاب را امشب به من خواهد داد؟

Example: Will they go to college 1 hour later?

مثال: آیا آنها یک ساعت بعد به دانشگاه خواهند رفت؟

Example: Will we have a birthday party next week?

مثال:آیا ما هفته بعدی جشن تولد خواهیم گرفت؟

 

کاربرد شماره دوم حالت پرسشی زمان آینده ساده

Example: Will You guess that our team win?

مثال: آیا تو حدس خواهی زد که تیم ما برنده میشود؟

Example: Would You think Sara come home next week?

مثال: آیا شما فکر خواهید کرد که سارا هفته بعدی به خانه می آید؟

Example: Would You guess Sohrab has a flight to Istanbul next month?

مثال: آیا شما حدس خواهید زد که سهراب ماه بعدی به استانبول سفر میکند؟

Example: Will She think that the president goes to Africa?

مثال: آیا او فکر خواهد کرد که رئیس جمهور به افریقا میرود؟

Example: Will They guess that we help them?

مثال: آیا آنها حدس خواهند زد که ما آنها را کمک خواهیم کرد؟

کاربرد شماره سوم حالت پرسشی زمان آینده ساده

 

Example: Will you go to school today?

مثال:آیا تو امروز به مدرسه خواهی رفت؟

Example: Will they work for three hours?

مثال:آیا آنها برای سه ساعت کار خواهند کرد؟

Example: Will she fix this computer?

مثال:آیا او این کامپیوتر را تعمیر خواهد کرد؟

Example: Will Ali respect that lady?

مثال:آیا علی آن خانم را احترام خواهد کرد؟

Example: Will he have a flight to Washington tomorrow?

مثال:آیا  او فردا یک پرواز به واشنگتن خواهد داشت؟

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *