زمان حال استمراری

زمان حال استمراری (Present continuous Tense)

زمان حال استمراری (Present continuous Tense)

یادگیری زبان انگلیسی با فرا گرفتن گرامر آسان میشود، مخصوصاً یادگیری مهارت اسپیکیگ که خیلی  مهم است؛ زمانها قسمت مهمی از زبان انگلیسی را تشکیل میدهند و  دارای ترکیب های زیادی میباشند که یکی از آنها زمان حال استمراری است.

زمان حال استمراری  برای بیان فعلی استفاده میشود که در حالت صحبت کردن(Speaking) انجام میشود. وقتی ما کاری انجام میدهیم و همزمان در مورد آن کار صحبت میکنیم، از زمان حال استمراری استفاده میکنیم.

مثبت(possetive) منفی(Negative) پرسشی(Interrogative)
Subject+ Tobe +Verb+ing Subject+ Tobe+not +Verb+ing Tobe+Sbject+Verb+ing+?
I am running. I am not running. Am I running?
من در حال دویدن هستم من در حال دویدن نیستم آیا من در حال دویدن هستم؟
She is laughing. She is not laughing. Is she laughing?
او در حال خندیدن است او در حال خندیدن نیست آیا او در حال خندیدن است؟

 

 

مثالها برای فرمول های مثبت

ما از زمان حال استمراری برای صحبت کردن درباره موضوعی که در حال رخ دادن است، استفاده میکنیم

Example: I am washing a dish now

 مثال: من در حال شستن یک ظرف هستم

Example: We are listening to music now

مثال: ما همین الان در حال گوش دادن به موسیقی هستیم

Example: He is walking on the wall at the moment

مثال: او در همین لحظه در حال راه رفتن روی دیوار است

Example: They are eating food

مثال: آنها در حال غذا خوردن هستند

Example: Sohrab is running on the street

مثال: سهراب در حال دویدن در خیابان است

 

 از زمان حال استمراری برای برنامه ریزی کارهای آینده استفاده میکنیم

Example: I am going to London next year

مثال: من برای سال بعد به لندن میروم

Example: They are coming here three days later

مثال: آنها سه روز بعد به اینجا می آیند

Example: He is going to start learning English two months later

مثال: او دو ماه بعد یادگیری زبان انگلیسی را شروع میکند

Example: Ali is enrolling at university next week

مثال: علی  هفته بعد در دانشگاه ثبت نام میکند.

Example: Laleh is going to a new school, next term.

مثال: لاله برای ترم بعدی به مدرسه جدیدی میرود

 

برای بیان چیزی/کاری که موقتی است

Example: I am working in London for the next two weeks.

مثال: من برای دو هفته بعد در لندن کار میکنم

Example: He is working on management project for three month

مثال:‌ او برای سه ماه بر روی پروژه مدیریت کار میکند

Example: They are practicing for three days

مثال: آنها برای سه روز ورزش میکنند

Example: We are working at home for six days

مثال: ما برای شش روز در خانه کار میکنیم

 

مثالهای از زمان حال استمراری در حالت منفی

 

صحبت درباره موضوعی که در حال رخ دادن است

Example: I am not washing a dish now

 مثال: من در حال شستن یک ظرف نیستم

Example: We are not listening to music now

مثال: ما همین الان در حال گوش دادن به موسیقی نیستیم

Example: He is not walking on the wall at the moment

مثال: او در همین لحظه در حال راه رفتن روی دیوار نیست

Example: They are not eating food

مثال: آنها در حال غذا خوردن نیستند

Example: Sohrab is not running on the street

مثال: سهراب در حال دویدن در خیابان نیست

 

برنامه ریزی های آینده

Example: I am not going to London next year

مثال: من برای سال بعد به لندن نمیروم

Example: They are not coming here three days later

مثال: آنها سه روز بعد به اینجا نمی آیند

Example: He is not going to start learning English two months later

مثال: او دو ماه بعد یادگیری زبان انگلیسی را شروع نمیکند

Example: Ali is not enrolling at university next week

مثال: علی  هفته بعد به دانشگاه ثبت نام نمیکند.

Example: Laleh is not going to a new school, next term.

مثال: لاله برای ترم بعدی به مدرسه جدیدی نمیرود

 

بیان کار موقتی

Example: I am not working in London for the next two weeks.

مثال: من برای دو هفته بعد در لندن کار نمیکنم

Example: He is not working on management project for three month

مثال:‌ او برای سه ماه بر روی پروژه مدیریت کار نمیکند

Example: They are not practicing for three days

مثال: آنها برای سه روز ورزش نمیکنند

Example: We are not working at home for six days

مثال: ما برای شش روز در خانه کار نمیکنیم

 

مثالها برای فرمول های پرسشی

 

بیان موضوع در حال اتفاق افتادن

Example: Am I washing a dish now?

 مثال:آیا من در حال شستن یک ظرف هستم؟

Example: Are we listening to music now?

مثال: آیا ما همین الان در حال گوش دادن به موسیقی هستیم؟

Example: Is he walking on the wall at the moment?

مثال: آیا او در همین لحظه در حال راه رفتن روی دیوار است؟

Example: Are they eating food?

مثال: آیا آنها در حال غذا خوردن هستند؟

Example: Is Sohrab running on the street?

مثال: آیا سهراب در حال دویدن در خیابان است؟

 

از زمان حال استمراری برای برنامه ریزی های آینده استفاده میکنیم

Example: Am I going to London next year?

مثال: آیا من برای سال بعد به لندن میروم؟

Example: Are they coming here three days later?

مثال:آیا آنها سه روز بعد به اینجا می آیند؟

Example: Is he starting learning English two months later?

مثال:آیا  او دو ماه بعد یادگیری زبان انگلیسی را شروع میکند؟

Example: Is Ali enrolling at university next week?

مثال:آیا  علی  هفته بعد به دانشگاه ثبت نام میکند؟

Example: Is Laleh going to a new school, next term?

مثال:آیا  لاله برای ترم بعدی به مدرسه جدیدی میرود؟

 

برای صحبت کردن در مورد کار موقتی از زمان حال استمراری استفاده میکنیم

Example: Am I working in London for the next two weeks?

مثال:آیا  من برای دو هفته بعد در لندن کار میکنم؟

Example: Is he working on management project for three months?

مثال:آیا ‌ او برای سه ماه بر روی پروژه مدیریت کار میکند؟

Example: Are they practicing for three days?

مثال:آیا آنها برای سه روز ورزش میکنند؟

Example: Are we working at home for six days?

مثال: آیا ما برای شش روز در خانه کار میکنیم؟

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *