زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect continuous Tense)

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect continuous Tense)

زمان حال کامل استمراری ، نشان دهنده رویدادی است که در گذشته شروع شده و تا به زمان حال ادامه داشته است.

ساختار زمان حال کامل استمراری:

ما برای ساختن زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی از دو فعل کمکی به علاوه ing  استفاده میکنیم به عنوان مثال:

فاعل فعل کمکی #1 فعل کمکی #2  فرم فعل اصلی با  ING
subject Have Been Verb+Ing
I have been eating
She has been smoking

اگر ما جای فاعل و have/has  را تغییر دهیم میتوانیم جملات سوالی بسازیم.

جملات منفی هم با استفاده از  not  بین have/has   و been   ساخته میشود به عنوان مثال:

Example: I have been singing for an hour.

مثال: من برای یک ساعت در حال آهنگ خواندن بودم

 Example: Have I been singing for an hour?

مثال: آیا من برای یک ساعت در حال آهنگ خواندن بودم؟

Example: I have not been singing for an hour.

مثال: من برای یک ساعت در حال آهنگ خواندن نبودم

آموزش گرامر زبان

موارد استفاده زمان حال کامل استمراری

ما از زمان حال کامل استمراری برای صحبت کردن درباره رویدادی استفاده میکنیم که در گذشته شروع شده و تا به زمان حال ادامه داشته است

Example: He is angry because he has been fighting.

مثال: او عصبانی است به خاطریکه او در حال جنگ بوده است

Example: The baby cried. Has he slept alone?

مثال: بچه گریه کرد. آیا او تنها خوابیده است؟

Example: He was sick, because he had been sleeping in the cold weather

مثال:‌ او مریض بود، چون او در هوای سرد  در حال خوابیدن بوده است

Example: Laleh was bored, because he had been walking for a long time

مثال: لاله خسته بود، زیرا او مدت زیادی در حال راه رفتن بوده است

برای صحبت کردن در مورد کاری که به تازه گی توقف یافته است، اما تمرکز ما روی فعل است.

Example: I am tired because, I have been running

مثال: من خسته هستم، بخاطریکه من در حال دویدن بوده ام

Example: He is slept because, he has been working

مثال: او خوابیده است چون، او در حال کار کردن بوده است

Example: She was happy because, she had been buying clothes

مثال: او خوشحال بود چون، او در حال خریدن لباس بوده است

Example: Sohrab was running because, he had been hurrying.

مثال: سهراب در حال دویدن بود چون، او عجله داشت

 زمان حال کامل استمراری برای بیان عمل/حالتی استفاده میشود که تغییر خواهد کرد.

Example: They have been studying at the library, they must be here soon

مثال: آنها در کتابخانه در حال درس خواندن بوده اند، آنها باید بزودی اینجا باشند.

Example: They have been eating, they should be sleeping now

مثال: آنها در حال خوردن بوده اند، آنها باید الان خواب باشند

Example: She has been crying few minutes ago, she must be drowsy

مثال: او چند دقیقه قبل در حال گریه کردن بود، او باید خواب آلود باشد

Example: He has been working at the library, he might take a rest

مثال: او در کتابخانه در حال کار کردن بوده است، شاید استراحت کند.

مثالهای منفی زمان حال کامل استمراری

ما از این زمان برای صحبت کردن درباره رویدادی استفاده میکنیم که در گذشته شروع شده و تا به زمان حال ادامه داشته است ، یعنی کاری که انجام شده است، و ما در مورد آن صحبت میکنیم.

Example: He is not angry because he has been fighting.

مثال: او عصبانی نیست به خاطریکه او در حال جنگ نبوده است

Example: He was not sick, because he had not been sleeping in the cold weather

مثال:‌ او مریض نبود، چون او در هوای سرد  در حال خوابیدن نبوده است

Example: Laleh was bored, because he had not been walking for a long time

مثال: لاله خسته نبود، زیرا او مدت زیادی در حال راه رفتن نبوده است

برای صحبت کردن در مورد کاری که به تازه گی توقف یافته است، اما تمرکز ما روی فعل است. از حالت بیانیه منفی زمان حال کامل استمراری استفاده میکنیم.

Example: I am not tired because, I have not been running

مثال: من خسته نیستم، بخاطریکه من در حال دویدن نبوده ام

Example: He is not slept because, he has not been working

مثال: او نخوابیده است چون، او در حال کار کردن نبوده است

Example: She was not happy because, she had not been buying clothes

مثال: او خوشحال نبود چون، او در حال خرید کردن لباس نبوده است

Example: Sohrab was not running because, he had not been hurrying.

مثال: سهراب در حال دویدن نبود چون، او عجله نداشت

شکل منفی زمان حال کامل استمراری برای بیان عمل/حالتی استفاده میشود که تغییر خواهد کرد

Example: They have not been studying at the library, they must not be here soon

مثال: آنها در کتابخانه در حال درس خواندن نبوده اند، آنها نباید بزودی اینجا باشند.

آموزش گرامر زبان

Example: They have not been eating, they should not be sleeping now

مثال: آنها در حال خوردن نبوده اند، آنها نباید الان خواب باشند

Example: She has not been crying few minutes ago, she must not be drowsy

مثال: او چند دقیقه قبل در حال گریه کردن نبود، او نباید خواب آلود باشد

Example: He have not been working at the library, he might not take a rest

مثال: او در کتابخانه در حال کار کردن نبوده است، شاید استراحت نکند.

مثال از حالت پرسشی زمان حال کامل استمراری

ما از زمان حال کامل استمراری برای صحبت کردن درباره رویدادی استفاده میکنیم که در گذشته شروع شده و تا به زمان حال ادامه داشته است

Example: He is angry. Has he been fighting?

مثال: او عصبانی است.  آیا او در حال جنگ بوده است؟

Example: The baby cried. Has he slept alone?

مثال: بچه گریه کرد. آیا او تنها خوابیده است؟

Example: He was sick. Had he been sleeping in the cold weather?

مثال:‌ او مریض بود، آیا او در هوای سرد  در حال خوابیدن بوده است؟

Example: Laleh was bored. Had he been walking for a long time?

مثال: لاله خسته بود، آیا او مدت زیادی در حال راه رفتن بوده است؟

 برای صحبت کردن در مورد کاری که به تازه گی توقف یافته است اما تمرکز ما روی فعل است، از حالت پرسشی زمان حال کامل استمراری استفاده میکنیم.

Example: I am tired; Have I been running?

مثال: من خسته هستم، آیا من در حال دویدن بوده ام؟

Example: He slept , has he been working?

مثال: او خوابیده است. آیا او در حال کار کردن بوده است؟

Example: She was happy, had she been buying clothes?

مثال: او خوشحال بود. آیا او در حال خریدن لباس بوده است؟

Example: Sohrab was running, had he been hurrying?

مثال: سهراب می دوید . آیا او عجله داشت؟

 زمان حال کامل استمراری برای بیان عمل/حالتی استفاده میشود که تغییر خواهد کرد.

Example: They must be here soon. Have they been studying at the library?

مثال: آنها باید بزودی اینجا باشند.  آیا آنها در کتابخانه در حال درس خواندن بوده اند؟

Example: They should be sleeping now. Have they been eating?

مثال: آنها باید حالا خواب باشند. آیا آنها در حال خوردن بوده اند؟

Example: He might take a rest.  Has he been working at the library?

مثال: او شاید استراحت کند. آیا او در کتابخانه در حال کار کردن بوده است؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *