زمان حال ساده

‌زمان حال ساده چیست؟

زمان حال ساده (Simple Present Tense)

زمان حال ساده برای نشان دادن فعل/کاری که در زمان حال انجام شده و همچنان برای نشان دادن عملی که از روی احساسات انجام می شود. وقتی ما در مورد کاری صحبت میکنیم که از روی عادت باشد، نیز از زمان حال ساده استفاده میکنیم.

در زیر جدول و مثالهای زمان حال ساده را ذکر کرده ایم که به درک شما از موضوع کمک میکند.

فرمول های زمان حال ساده
مثبت(Positive) منفی(Negative) پرسشی(Interrogative)
Subject+Verb Subject+ do/does+ not+verb Do/Does+subject+verb+?
I work I do not work Do I work?
من کار میکنم من کار نمیکنم آیا من کار میکنم؟
She works She does not work Does she work?
او کار میکند او کار نمیکند آیا او کار میکند؟

 

مثالهای زیر را با فرمول مثبت بیان میکنیم…..

زمان حال ساده در زبان انگلیسی دارای سه شکل مثبت، منفی و پرسشی میباشد. توجه داشته باشید که هر سه فرم دارای عین کاربرد میباشند اما تفاوت آنها در فرمول ها و مثالها میباشد.

برای صحبت کردن در مورد فعلی که از روی عادت انجام میشود.

Example: She wakes up at 7 o`clock in the morning everyday

مثلا: او هر روز ساعت 7 صبح بیدار میشود.

Example: They play football every night

مثلا: آنها هرشب فوتبال بازی میکنند

Example: We sport every day at park

مثلا: ما هر روز در پارک ورزش میکنیم

آموزش گرامر زبان

Example: He sleeps at nine O’clock every night

مثلا: او هرشب ساعت 9 شب میخوابد

Example: I study up to 10 o’clock every night

مثلا: من هرشب تا ساعت 10 شب مطالعه میکنم

برای نشان دادن فعلی استفاده میشود که در هنگام صحبت کردن انجام میشود

Example: I play soccer

مثال: من فوتبال بازی میکنم

Example: I speak now

مثال: من حالا صحبت میکنم

Example: They eat food

مثال: آنها غذا میخورند

Example: We study book

مثال: ما کتاب مطالعه می‎‌‌کنیم

Example: She writes notes

مثال: او جزوه می‌نویسد

برای صحبت کردن در مورد کاری که قرار است در آینده انجام بدهیم

وقتی در زمان حال هستیم و میخواهیم در مورد کارهای آینده صحبت کنیم، از زمان حال ساده استفاده میکنیم.

Example: I go to Tehran tomorrow

مثال:‌ من فردا به تهران میروم

Example: She sleeps at 9 p.m. tonight

مثال: او امشب ساعت 9 میخوابد

Example: They buy a car next week

مثال: آنها هفته بعدی ماشین میخرند

Example: Ali takes a flight today

مثال: علی امروز پرواز میکند

Example: Laleh marries two weeks’ latter

مثال: لاله دو هفته بعد ازدواج میکند

Example: I love to read that book

مثال: من دوست دارم که آن کتاب را بخوانم.

Example: They tend to enroll at the university.

مثال: آنها تمایل دارند که به دانشگاه ثبت نام کنند.

مثالهای زیر را با فرمول منفی بیان میکنیم…..

 

برای صحبت کردن در مورد فعلی که از روی عادت انجام میشود، از زمان حال ساده استفاده میکنیم

 

Example: She does not wake up at 7 o`clock in the morning everyday

مثلا: او هر روز ساعت 7 صبح بیدار نمیشود.

Example: They do not play football every night

مثلا: آنها هرشب فوتبال بازی نمیکنند

Example: We do not sport every day at park

مثلا: ما هر روز در پارک ورزش نمی کنیم

Example: He does not sleep at nine O’clock every night

مثلا: او هرشب ساعت 9 شب نمیخوابد

Example: I do not study up to 10 o’clock every night

آموزش گرامر زبان

مثلا: من هرشب تا ساعت 10 شب مطالعه نمیکنم

برای نشان دادن فعلی استفاده میشود که در هنگام صحبت کردن انجام میشود

Example: I do not play soccer

مثال: من فوتبال بازی نمیکنم

Example: John does not speak English language now

مثال: جان الان انگلیسی صحبت نمیکند

Example: They do not eat food

مثال: آنها غذا نمیخورند

Example: We do not study book

مثال: ما کتاب مطالعه نمیکنیم

Example: She does not write notes

مثال: او جزوه نمی نویسد

زمان حال ساده برای صحبت کردن در مورد کاری که قرار است در آینده انجام بدهیم

Example: I do not go to Tehran tomorrow

مثال:‌ من فردا به تهران میروم

Example: She does not sleep at 9 p.m. tonight

مثال: او امشب ساعت 9 نمیخوابد

Example: They do not buy a car next week

مثال: آنها هفته بعدی ماشین نمیخرند

Example: Ali does not take a flight today

مثال: علی امروز پرواز نمیکند

Example: Laleh does not marry two weeks’ latter

مثال: لاله دو هفته بعد ازدواج نمیکند

Example: I do not love to read that book

مثال: من دوست ندارم که آن کتاب را بخوانم.

Example: They do not tend to enroll at the university.

مثال: آنها تمایل ندارند که به دانشگاه ثبت نام کنند.

مثالهای زیر را با فرمول پرسشی بیان میکنیم

 

برای صحبت کردن در مورد فعلی که از روی عادت انجام میشود.

 

Example: Does she wake up at 7 o`clock in the morning every day?

مثلا: آیا او هر روز ساعت 7 صبح بیدار میشود؟

Example: Do they play football every night?

مثلا: آیا آنها هر شب فوتبال بازی میکنند؟

Example: Do we sport every day at park?

مثلا: آیا ما هر روز داخل پارک ورزش میکنیم؟

Example: Does He sleep at 9 O’clock every night?

مثلا: آیا او هرشب ساعت 9 میخوابد؟

Example: Do I study up to 10 o’clock every night?

مثلا: آیا من هرشب ساعت 10 مطالعه میکنم؟

از زمان حال ساده برای نشان دادن فعلی استفاده میشود که در هنگام صحبت کردن انجام میشود

Example: Do I play soccer

مثال: آیا آنها فوتبال بازی میکند؟

Example: Does john speak now?

مثال: آیا حالا جان صحبت میکند؟

Example: Do they eat food?

مثال: آیا آنها غذا میخورند؟

Example: Do we study book?

مثال: آیا ما کتاب مطالعه میکنیم؟

Example: Does she write note?

مثال: آیا او جزوه مینویسد؟

برای صحبت کردن در مورد کاری که قرار است در آینده انجام دهیم، از زمان حال ساده استفاده میکنیم

Example: Do I go to Tehran tomorrow?

مثال:‌ آیا من فردا به تهران میروم؟

Example: Does she sleep at 9 p.m. tonight?

مثال: آیا او امشب ساعت 9 میخوابد؟

Example: Do they buy a car next week?

مثال: آیا آنها هفته بعدی یک ماشین میخرند؟

Example: Does Ali take a flight today?

مثال: آیا علی امروز پرواز میکند؟

Example: Does Laleh marry two weeks’ latter?

مثال: آیا لاله دوهفته بعد ازدواج میکند؟

Example: Do I love to read that book?

مثال: آیا من دوست دارم آن کتاب را بخوانم؟

Example: Do they tend to enroll at the university?

مثال: آیا آنها تمایل دارند به دانشگاه ثبت نام کنند؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *